Uchwała Nr 1

Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

z dnia 16.04.2012 r.


Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Komitet Historii Nauki i Techniki przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk powołany uchwałą Nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego Pracę Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk , z którym współpracuje Komitet.Załącznik do uchwały Nr 1

Komitetu Historii Nauki i Techniki

Polskiej Akademii Nauk

z dnia 16. 04. 2012Regulamin

Komitetu Historii Nauki i Techniki

przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1

1. Do zakresu działania Komitetu Historii Nauki i Techniki przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk - zwanego dalej Komitetem - należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.

2. Komitet reprezentuje historię wszystkich dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych. Kultywuje tradycje rodzimej i światowej myśli naukowej i technicznej, przyczyniając się do poznania genezy i dróg rozwoju osiągniętego dorobku kulturowego oraz lepszego rozumienia współczesności.

3. Komitet pełni funkcje Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki (International Union of the History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology (IUHPS/DHST). Komitet w szczególności może:

1) dokonywać analiz, ocen i ekspertyz stanu i potrzeb nauki, wypowiadać się w sprawach kierunków rozwoju i priorytetów badawczych, szczególnie w dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Komitecie;

2) podejmować we współpracy z organami, komitetami i instytutami naukowymi PAN oraz innymi ośrodkami życia naukowego i edukacji działania służące rozwojowi nauk;

3) publikować monografie z zakresu historii nauki i techniki;

4) organizować konferencje naukowe;

5) dokonywać oceny wydawnictw i przyznawać nagrody za najlepsze publikacje z zakresu historii nauki;

6) dbać o ukazywanie oraz popularyzację wkładu nauki i techniki polskiej w rozwój nauki i cywilizacji na świecie;

7) rozwijać współpracę międzynarodową;

8) wspólnie z innymi komitetami i instytucjami naukowymi przygotowywać multidyscyplinarne opracowania naukowe, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów PAN;

9) wypowiadać się w sprawie sytuacji historii nauki oraz kształcenia kadr naukowych;

10) wypowiadać się w sprawie ochrony zabytków przyrody, nauki i techniki.

§ 2

1. Organami Komitetu są Przewodniczący Komitetu oraz Prezydium Komitetu.
2. Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezydium Akademii.

§ 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

1. Zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mniej niż dwa razy do roku oraz ustalanie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom;
2. Zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu;
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradami wymienionymi w ust. 1 i 2 kieruje jeden z jego zastępców;
4. Powoływanie wybranych przez zebranie plenarne Komitetu przewodniczących poszczególnych sekcji i komisji Komitetu;
5. Reprezentowanie Komitetu, osobiście lub przez zastępców albo upoważnione przez siebie osoby, w kontaktach z władzami i placówkami naukowymi PAN oraz z innymi instytucjami naukowymi;
6. Reprezentowanie Komitetu, osobiście lub przez zastępców albo upoważnione przez siebie osoby, w Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki;
7. Podejmowanie decyzji o pracach Komitetu z inicjatywy własnej, na wniosek Prezydium lub poszczególnych sekcji Komitetu;
8. Inicjowanie i nadzór wydawnictw Komitetu;
9. Przygotowywanie we współpracy z Sekretarzem Naukowym sprawozdań okresowych z działalności Komitetu.

§ 4

Do zadań Prezydium Komitetu należy:

1. Podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach planu pracy Komitetu na dany rok i na całą kadencję;

2. Modyfikowanie planów pracy;

3. Koordynowanie prac poszczególnych sekcji i komisji Komitetu;
4. Wybór rady redakcyjnej i kwalifikowanie prac monograficznych do publikacji w wydawnictwach Komitetu.

§ 5

1. Podstawowym ciałem Komitetu jest zebranie plenarne.

2. Do zadań zebrania plenarnego Komitetu należy w szczególności:

1) wybór kandydata na przewodniczącego Komitetu, wybór jego zastępców, członków Prezydium (do siedmiu osób) i Sekretarza Naukowego;

2) uchwalanie regulaminu i ewentualnych jego zmian;

3) kooptowanie specjalistów do składu Komitetu;

4) powołanie Komisji Wyborczej;

5) powoływanie poszczególnych sekcji i komisji Komitetu;

6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych zebraniu do zaopiniowania.;

7) wysuwanie tematów i problemów naukowych, związanych z upowszechnianiem nauki; wymagających wydania opinii i zajęcia stanowiska przez Komitet;

8) ocena i akceptacja inicjatyw naukowych i współpracy naukowej podejmowanych przez Prezydium oraz sekcje i komisje Komitetu.

 

§ 6

Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek trzydziestu procent członków Komitetu.

§ 7

1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie następuje drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.

§ 8

1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 9

Z posiedzeń Prezydium i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz protokolant.

§ 10

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

2. W skład sekcji i komisji wchodzą wyłącznie członkowie Komitetu.

3. Sekcje, komisje oraz zespoły Komitetu prowadzą prace, organizują spotkania naukowe i konferencje, przygotowują opinie i ekspertyzy dotyczące grup dyscyplin naukowych reprezentowanych w Komitecie.
4. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały komisje oraz zespoły do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i termin ich działania.
5. W skład zespołów o których mowa w ust. 4 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

§ 11

1. Zebranie plenarne wybiera przewodniczących i ich zastępców poszczególnych sekcji, komisji oraz zespołów.

2. Przewodniczącymi i ich zastępcami w poszczególnych komisjach oraz zespołach mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.

§ 12

Komitet jest upoważniony do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na swoją działalność.